Институтът по фуражните култури извършва изследователска, приложна и обслужваща дейност в следните направления:
 • Селекция, сортоподдържане и семепроизводство на фуражните култури;
 • растениевъдство;
 • технологии на фуражното производство;
 • ливадарство;
 • физиология и биохимия на растенията;
 • растителна защита;
 • окачествяване на фуражите;
Изследователската дейност се осъществява на 2 научноекспериментални полета и 8 специализирани лаборатории.

Ръководство

Директор


Проф. д-р Ивелина Миткова Николова

тел. +359 64 805 882
E-mail:

Ръководител отдел


Проф. д-р Наталия Георгиева

тел. +359 887733701
E-mail:

Ръководител Бюро за научно обслужване


Доц. д-р Ирена Голубинова

тел. +359 885411432
E-mail:

Отдел „Селекция и технология“

Институтът осъществява фундаментални научни изследвания, научно-приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на селекция, семепроизводство и технологии за отглеждане на фуражните култури.
Институт по фуражните култури има един научен отдел: „Селекция и технология“.

Научният отдел „Селекция и технология“ работи в областта на:

  1. Генетичните ресурси (сортове, популации, линии, клонове и др.) – създаване и съхраняване едногодишни и многогодишни бобови и житни;
  2. Създаване на нови сортове едногодишни и многогодишни бобови и житни фуражни култури в различни направления на използване;
  3. Семепроизводство, сортоподдържане, методичен контрол на сертифицирани сортове и кандидат сортове;
  4. Растениевъдство и ливадарство, включващи: разработване на технологии за отглеждане на фуражните култури в условията на устойчиво и биологично фуражно производство и създаване на високопродуктивни сяти ливади и пасища, подобряване, поддържане и използване на естествените тревостои;

Бюро за научно обслужване


Към института функционира Бюро за научно обслужване, което на национално и регионално ниво популяризира и внедрява научните постижения, оказва пряка консултантска помощ на земеделските производители.

Ръководител Бюро за научно обслужване


Доц. д-р Ирена Голубинова

тел. +359 885411432
E-mail:

Институтът поддържа двустранно научно сътрудничество в областта на фуражното производство със сродни чуждестранни институти.