Към института функционира Бюро за научно обслужване, което на национално и регионално ниво популяризира и внедрява научните постижения, оказва пряка консултантска помощ на земеделските производители.

Доц. д-р Ирена Голубинова

Ръководител Бюро за научно обслужване


Доц. д-р Ирена Голубинова

тел. +359 885411432
E-mail: golubinova@abv.bg

Институтът поддържа двустранно научно сътрудничество в областта на фуражното производство със сродни чуждестранни институти.