Към института функционира Бюро за научно обслужване, което на национално и регионално ниво популяризира и внедрява научните постижения, оказва пряка консултантска помощ на земеделските производители.

Институтът поддържа двустранно научно сътрудничество в областта на фуражното производство със сродни чуждестранни институти.