Институтът по фуражните култури – Плевен, с добре подготвен научен кадрови потенциал и структура на управление, изиграва забележителна роля в регионален и национален мащаб за развитието на фуражното производство в България. През 1963 г., с решение на Академия на Селскостопанските науки във връзка със специализацията на научно-изследователските институти, дейността на ИФК е насочена предимно в областта на тревно-фуражното производство. Академичният състав започва научна дейност по два основни проблема: “Разработване и внедряване на промишлени технологии и сортове за увеличаване на тревно-фуражното производството” и “Консервиране и преработка на зелени и отпадъчни груби фуражи”. В продължение на дългогогодишен период, тези проблеми са разрешавани на база научноизследвателски проекти и технологии, част от които и днес запазват своята актуалност и заемат водещо място в научната дейност.

В резултат на дългогодишната селекционна дейност в Института са създадени и признати 26 сорта при 11 едногодишни и многогодишни житни и бобови фуражни култури култури. Към настоящия момент са подадени десет заявления за официално сортоизпитване в ИАСАС за РХС от люцерна, пролетен и зимен фуражен грах, бяла лупина и секирче. В резултат на многогодишни изследвания в Института са разработени и утвърдени 13 технологии и 10 спомагателни материали (наръчници, ръководства, брошури, книги), където потребителите намират отговор на всички въпроси, свързани с отделните етапи, норми и срокове при отглеждане на фуражните култури, съвремени интегрирани системи за борба с плевели, неприятели и болести, икономичи, енергоспестяващи подходи за производство на висококачествен фураж и семена от люцерна, соя, звездан, еспарзета, червена и бяла детелина, житни треви (ежова главица, власатка и безосилеста овсига), сорго, грах, фий, рапица, естествени и изкуствени тревостои. .

Създадени са химически препарати за силажиране, признати за изобретения. В отговор на изискванията за екологосъобразното фуражно производство са създадени биопрепаратите Бактосил и Бактозим. Изолирани са 5 щама млечнокисели бактерии с висока ефективност на трансформиране на захарите в млечна киселина, като гаранция за успешно и екологосъобразно силажиране. Създаден е метод за количествено определяне на газовите загуби при силажиране и връзката им с качеството на силажа.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ СЕРТИФИКАТИ НА СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ ПЛЕВЕН

nullЛЮЦЕРНА
Medicago sativa L
ИФК Карина
Автори: Даниела Кертикова, Тодор Кертиков
Сертификат №11273 Р2

ИФК Карина е създаден чрез прилагане на класическия метод инцухт. Растенията са средно високи (67 cm), през вегетацията формират голямо количество стъбла, които са много добре облистени. През есента имат лежаща форма на розетката, полуизправен хабитус и есенен покой, бал 3. Цветовете са с лилави венчелистчета, но се срещат и растения с бели цветове, като честота е ниска. Масата на 1000 семена е от 1,5 до 1,7 g. ИФК Карина е селекциониран в пасищно направление и има потенциал да осигури относително добра паша през интервал от три седмици в периода от края на април до средата на юли и отново през есента.
nullФУРАЖЕН ГРАХ
Pisum sativum L.
ИФК ТАНДЕМ
Автори: Тодор Кертиков, Даниела Кертикова
Сертификат №11272 Р2

Сортът е създаден чрез полова хибридизация. Растенията са добре облистени, липсва антоцианово оцветяване и формират средно едно базално разклонение. Височината им варира от 1 ОО до 170 ст. Листът е сложен с максимален брой листенца - 6, които са със среден размер. Прилистникът е напетнен, със средна ширина и дължина. Цветовете са бели, разположени по два-три на цветна дръжка. Бобовете са зелени, а зрелите имат светло-бежава окраска, изпъкнала обвивка и слаба до средна степен на извивката. Семената са със сферична форма, светло- бежава окраска и оцветен хилум. Сортът залага средно 7-8 продуктивни боба, с 5-7 добре изхранени семена. Масата на 1 ООО семена е 170-230 g. Добивът на зелена маса е от 3,5 до 6,5 t/da, а на зърно е от 200 до 300 kglda. Отличава се с изключително бърз темп на растеж и развитие рано през пролетта и компактно образуване на плодните елементи - бутони, цветове, бобове. Зимоустойчив е и се отнася към групата на ранозрелите сортове.
nullЛЮЦЕРНА
Medicago sativa L.
Дара
Автори: Даниела Кертикова, Божана Дочкова, Тодор Кертиков, Анна Илиева, Веско Блажев
Сертификат №10590

ДАРА е първият български сорт люцерна, създаден за интензивно използване. Растенията са високи, изправени и добре облистени. Стъблото е четириръбесто, окосмено, с фини бели полегнали власинки. Листната дръжка е с добре изразен улей по цялата дължина. Бобовете се характеризират с 2-4 спирални завивки. Семената са бъбрековидни с кехлибареножълт цвят. При поливни условия се получават до 7 подраста за година, а при неполивни – до 4 подраста. Сорт Дара се характеризира с интензивен есенен растеж. Сортът се отличава с висока жизненост дълготрайност и комплексна устойчивост на болести и неприятели.
nullЛЮЦЕРНА
Medicago sativa L.
Обнова 10
Автори: Захари Ангелов, Веско Блажев
Сертификат №10763

СОРТ ОБНОВА 10 принадлежи към Medicago varia. Растенията достигат до височина 100-120 cm в пълна зрелост. Стъблата са среднодебели, нежни и с добра устойчивост към полягане. Характеризира се с добра облистеност. Листата са средноедри, тъмно до светлозелени. Бобовете са кафяви до тъмнокафяви с 2-4 извивки при спиралата. Семената са светложълти с абсолютно тегло до 2 g. При неполивни условия добивът от вегетативна биомаса варира от 1150до 1420 кg/da, а при поливни - над 2600 кg/da. Добивът от семена варира от 35 до 80 кg/da. Характеризира се с добра устойчивост към кореново гниене.
nullЛЮЦЕРНА
Medicago sativa L.
Плевен 6
Автори: 3aхари Георгиев, Айтен Ибримова
Сертификат №10055

ПЛЕВЕН 6 е синтетична попупулация. Растенията са изправени. При гнездови посев растенията достигат над 100 cm височина. Стъблата са среднодебели и добре облистени. Листата са средноедри до едри, със зелена до тъмнозелена окраска. Съцветията са средносбити с много цветове на тях. Бобовете са кафяви до тъмнокафяви с 2-3 извивки на спиралата. Семената са светложълти с абсолютно тегло от 1.95 до 2.00 g. Сортът проявява средна устойчивост към кореново гниене.
nullФУРАЖЕН ГРАХ
Pisum sativum L.
Плевен 4
Автори: Сълю Сачански, Донка Стефанова, Пенка Ботева
Сертификат №10061

ПЛЕВЕН 4 е български сорт пролетен фуражен грах. Растенията са средно високи – 80 – 120 cm и добре облистени. Цветовете са бели. Бобовете са по 2 на плодна дръжка с 4 до 6 семена. Масата на 1000 семена варира в границите от 190 до 200 g. Семенната обвивка е безцветна, а семеделите са жълто оцветени. Характеризира се със сравнително добра устойчивост към икономически важните болести и неприятели. Предназначен е за комбинирано използване - производство на зелена биомаса и на зърно.
nullФУРАЖЕН ГРАХ
Pisum sativum L.
Керпо
Автори: Ивайло Попов, Тодор Кертиков, Даниела Кертикова
Вписан в НСЛ през 2010 година Сертификат №10852

КЕРПО е нов български сорт пролетен фуражен грах. Растенията са средно високи (60-80cm) и добре облистени. Листът е сложен с максимален брой листенца – 6, които са средно големи. Цветовете са бели, разположени по два на цветна дръжка. Зрелите бобове имат светло-бежава окраска, изпъкнала обвивка и слаба степен на извивката. Семената са със сферична форма. Сортът залага средно 7-8 продуктивни боба, с 5-6 добре изхранени семена. Масата на 1000 семена е 240-250 g. Добивът на зърно е от 300 до 500 kg/da. Характеризира се с по-къс вегетационен период или ранозрелост и е подходящ за използване в направление за зърно и за зелена маса. През 2009г. сорт Керпо е утвърден за стандарт по биологични и стопански качества в страната.
nullФИЙ
Vicia sativa L.
Темпо
Автори: Тодор Кертиков, Даниела Кертикова, Марин Пехливанов, Борис Янков, Иван Димитров
Вписан в НСЛ през 2010 година Сертификат №10924

ТЕМПО е най – новият български сорт пролетен фий. Растенията са средно високи и добре облистени. Листата са сложни, съставени от 4-6 двойки листчета, които са средно големи. Цветовете са бели, разположени по два на къси дръжки в пазвите на листата. Зрелите бобове имат светло-бежова окраска, изпъкнала обвивка и къса човка. Семената са със сферична форма, кафяви на цвят, с голяма и ясно изразена кафява окраска. Сортът залага средно 7-8 продуктивни боба с около седем добре изхранени семена. Масата на 1000 семена е 65-70 g. Сортът е с добра продуктивност, ранозрял, устойчив на полягане и с добра адаптивност. Подходящ е за използване в направление за зърно и за зелена маса.
nullПАСИЩЕН РАЙГРАС
Lolium perenne L.
Хармония
Автори: Анелия Кътова, Петър Вековски, Георги Георгиев, Анна Илиева, Йорданка Найденова
Вписан в НСЛ през 2009 година Сертификат №10846

ХАРМОНИЯ е първия български диплоиден пасищен райграс, подходящ за създаване на пасища и озеленяване. Растенията са многогодишни с добре развита брадеста коренова система, интензивно братене, с полуизправен до изправен хабитус, образуват многобройни и добре облистени генеративни и вегетативни издънки. Растенията започват развитие напролет при затопляне на почвата до 3-4°С и продължават вегетацията си до първите мразове. Образуват средно високи стъбла (в начало на изкласяване 30-37 cm и в пълно изкласяване 47-57 cm). До 15-20 април достигат пасищна зрелост и височина на тревостоя 20-25 cm. Сортът e подходящ за чести коситби и интезивна паша. Отличава се с по-голяма дълготрайност, зимоустойчивост и толерантност към засушаване. Добивът на сено е средно 800 – 900 кg/da, а на семена 50 – 60 кg/da. Може да участва като компонент на пасищни смески с люцерна, бяла детелина или звездан, а за декоративни цели в смески с червена власатка.
nullПАСИЩЕН РАЙГРАС
Lolium perenne L.
Тетрани
Автор: Анелия Кътова
Вписан в НСЛ през 2017 година Сертификат №11111

ТЕТРАНИ е първият български тетраплоиден сорт пасищен райграс (Lolium perenne L.). Сортът е ранен до средно ранен (фенофаза изкласяване настъпва в периода от 15-21 май), високопродуктивен и дълготраен, екологично стабилен (зимоустойчив и толерантен на засушаване), толерантен на коронеста ръжда. Притежава висока продуктивност на зелена и суха маса при поливни и неполивни условия на отглеждане. Сортът е многофункционален, подходящ е за пасищно,сенокосно-пасищно и декоративно направление на използване, самостоятелно или в смески с люцерна и бяла детелина за фураж, или с червена власатка за декоративни и спортно-технически тревостои, с висок процент почвено покритие. Растенията отрастват рано напролет при затопляне на почвата до 3-4 °С и продължават вегетацията си до първите мразове. До 15-20 април достига пасищна зрелост с височина на тревостоя 25-30 cm. Добивът на сено е най-висок, в сравнение с останалите сортове пасищен райграс, средно 900 –1100 кg/da, а на семена е 60-80 kg/da.
nullПАСИЩЕН РАЙГРАС
Lolium perenne L.
Тетрамис
Автор: Анелия Кътова
Вписан в НСЛ през 2017 година Сертификат №111112

ТЕТРАМИС е нов тетраплоиден сорт, много ранен (фенофаза изкласяване се наблюдава от 26-30 април), високопродуктивен, екологично стабилен (зимоустойчив и толерантен на засушаване). Отличава се с по-голяма дълготрайност, толерантност на коронеста ръжда. Подходящ е за създаване на ливадни и пасищни тревостои, самостоятелно или в смески с люцерна, бяла детелина и червена власатка, както и за декоративни цели. Сортът понася честа коситба и е устойчив на утъпкване. Биомасата е с висока хранителна стойност. Растенията са с добре развита брадеста коренова система, интензивно братене, с изправен хабитус и високи в начало на изкласяване 65 cm и в пълно изкласяване 88 cm. Отрастват много рано напролет при затопляне на почвата до 3-4 °С и продължават вегетацията си до първите мразове. Към 10 април се достига пасищна зрелост с височина на тревостоя 25-30 cm. Добивът на сено е средно 900 – 1000 кg/da, а на семена е най-висок, в сравнение с останалите сортове пасищен райграс, средно 70 – 90 кg/da.
nullГРЕБЕНЧАТ ЖИТНЯК
Agropyron cristatum L.
Свежина
Автори: Анелия Кътова, Петър Вековски, Анна Илиева, Йорданка Найденова
Вписан в НСЛ през 2009 година Сертификат №10839

СВЕЖИНА е първия български диплоиден сорт гребенчат житняк. Растенията са ксеромезофитни, с изправен хабитус, добре развита коренова система, отрастват рано напролет при затопляне на почвата до 3-4 °С и продължават вегетацията си до първите мразове. Към 15-20 април се достига пасищна зрелост (височина на тревостоя 20-25 cm). Сорт Свежина изкласява от 18-23 май и цъфти 6-10 юни. Отличава се с много голяма дълготрайност над 10 години, висока зимоустойчивост и сухоустойчивост, устойчивост на листни болести и толерантност към високи летни температури. Добивът на сено е средно 800 – 900 кg/da, а на семена 40 – 50 кg/da. Подходящ е за създаване на пасища, противоерозионни тревостои и поддържане на ландшафта. Може да участва като компонент на пасищни смески с бяла детелина или звездан, а също и за декоративни цели.
nullПУСТИНЕН ЖИТНЯК
Agropyron desertorum Fisch.
Сорт Морава
Автори: Анелия Кътова, Петър Вековски, Анна Илиева, Йорданка Найденова

Вписан в НСЛ през 2009 година Сертификат №10840
МОРАВА е първия български тетраплоиден сорт пустинен житняк. Растенията са ксерофитни, многогодишни житни с изправен хабитус, добре развита коренова система с много голяма дълготрайност над 10 години, висока зимоустойчивост и сухоустойчивост и устойчивост на листни болести. Растенията са високи в начало на изкласяване 40-45 cm и в пълно изкласяване 80-90 cm, отрастват рано напролет при затопляне на почвата до 3-4 °С и продължават вегетацията си до първите мразове. Сорт Морава изкласява от 18-23 май и цъфти 6-10 юни. Добивът на сено е средно 900 – 1000 кg/da, а на семена 50 – 60 кg/da. Подходящ е за сенокосно и сенокосно-пасищно използване, създаване на противоерозионни тревостои, поддържане на ландшафта и като компонент на сенокосни смески с люцерна или еспарзета.
nullЕЖОВА ГЛАВИЦА
Dactylis glomerata L.
Дъбрава
Автор: Петър Вековски
Сертификат №10066

ДЪБРАВА е синтетичен сорт пригоден за отглеждане в смески с бобови треви, най-вече с люцерна. Растенията са с изправен хабитус(сенокосен тип) и достигат при пълна зрялост е от 100 до 118 cm. Сортът е среднокъсен, с голяма жизненост и дълготрайност (5 и повече години), сухо- и студоустойчивост, толерантност на листни и стъблени ръжди и добро качество на фуража. Началото на изметляване (техническа сенокосна зрелост за първи подраст) настъпва към 7-10 май. Растенията се отличават с голяма жизненост в чисти и смесени посеви, отрастват много енергично напролет и след коситба. В смес с люцерна сортът осигурява плътен и равномерен тревостой. Сорт Дъбрава може да се отглежда във всички райони на страната при поливни и неполивни условия в смески с люцерна, еспарзета и звездан. Високодобивен на фураж суха биомаса 800 -1000 кg/da , а на семена над 60 kg/da.