Институтът по фуражните култури – Плевен, с добре подготвен научен кадрови потенциал и структура на управление, изиграва забележителна роля в регионален и национален мащаб за развитието на фуражното производство в България. През 1963 г., с решение на Академия на Селскостопанските науки във връзка със специализацията на научно-изследователските институти, дейността на ИФК е насочена предимно в областта на тревно-фуражното производство. Академичният състав започва научна дейност по два основни проблема: “Разработване и внедряване на промишлени технологии и сортове за увеличаване на тревно-фуражното производството” и “Консервиране и преработка на зелени и отпадъчни груби фуражи”. В продължение на дългогогодишен период, тези проблеми са разрешавани на база научноизследвателски проекти и технологии, част от които и днес запазват своята актуалност и заемат водещо място в научната дейност.

В резултат на дългогодишната селекционна дейност в Института са създадени и признати 26 сорта при 11 едногодишни и многогодишни житни и бобови фуражни култури култури. Към настоящия момент са подадени десет заявления за официално сортоизпитване в ИАСАС за РХС от люцерна, пролетен и зимен фуражен грах, бяла лупина и секирче. В резултат на многогодишни изследвания в Института са разработени и утвърдени 13 технологии и 10 спомагателни материали (наръчници, ръководства, брошури, книги), където потребителите намират отговор на всички въпроси, свързани с отделните етапи, норми и срокове при отглеждане на фуражните култури, съвремени интегрирани системи за борба с плевели, неприятели и болести, икономичи, енергоспестяващи подходи за производство на висококачествен фураж и семена от люцерна, соя, звездан, еспарзета, червена и бяла детелина, житни треви (ежова главица, власатка и безосилеста овсига), сорго, грах, фий, рапица, естествени и изкуствени тревостои. .

Създадени са химически препарати за силажиране, признати за изобретения. В отговор на изискванията за екологосъобразното фуражно производство са създадени биопрепаратите Бактосил и Бактозим. Изолирани са 5 щама млечнокисели бактерии с висока ефективност на трансформиране на захарите в млечна киселина, като гаранция за успешно и екологосъобразно силажиране. Създаден е метод за количествено определяне на газовите загуби при силажиране и връзката им с качеството на силажа.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
СЕРТИФИКАТИ НА СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ
ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ ПЛЕВЕН


nullЛЮЦЕРНА
Medicago sativa L.
Дара
Автори: Даниела Кертикова, Божана Дочкова, Тодор Кертиков, Анна Илиева, Веско Блажев
Сертификат №10590
ДАРА е първият български сорт люцерна, създаден за интензивно използване. Растенията са високи, изправени и добре облистени. Стъблото е четириръбесто, окосмено, с фини бели полегнали власинки. Листната дръжка е с добре изразен улей по цялата дължина. Бобовете се характеризират с 2-4 спирални завивки. Семената са бъбрековидни с кехлибареножълт цвят. При поливни условия се получават до 7 подраста за година, а при неполивни – до 4 подраста. Сорт Дара се характеризира с интензивен есенен растеж. Сортът се отличава с висока жизненост дълготрайност и комплексна устойчивост на болести и неприятели.

nullЛЮЦЕРНА
Medicago sativa L.
Плевен 6
Автори: 3aхари Георгиев, Айтен Ибримова
Сертификат №10055
ПЛЕВЕН 6 е синтетична попупулация. Растенията са изправени. При гнездови посев растенията достигат над 100 cm височина. Стъблата са среднодебели и добре облистени. Листата са средноедри до едри, със зелена до тъмнозелена окраска. Съцветията са средносбити с много цветове на тях. Бобовете са кафяви до тъмнокафяви с 2-3 извивки на спиралата. Семената са светложълти с абсолютно тегло от 1.95 до 2.00 g. Сортът проявява средна устойчивост към кореново гниене.

nullЛЮЦЕРНА
Medicago sativa L.
Обнова 10
Автори: Захари Ангелов, Веско Блажев
Сертификат №10763
СОРТ ОБНОВА 10 принадлежи към Medicago varia. Растенията достигат до височина 100-120 cm в пълна зрелост. Стъблата са среднодебели, нежни и с добра устойчивост към полягане. Характеризира се с добра облистеност. Листата са средноедри, тъмно до светлозелени. Бобовете са кафяви до тъмнокафяви с 2-4 извивки при спиралата. Семената са светложълти с абсолютно тегло до 2 g. При неполивни условия добивът от вегетативна биомаса варира от 1150 до 1420 кg/da, а при поливни – над 2600 кg/da. Добивът от семена варира от 35 до 80 кg/da. Характеризира се с добра устойчивост към кореново гниене.

nullФУРАЖЕН ГРАХ
Pisum sativum L.
Плевен 4
Автори: Сълю Сачански, Донка Стефанова, Пенка Ботева
Сертификат №10061
ПЛЕВЕН 4 е български сорт пролетен фуражен грах. Растенията са средно високи – 80 – 120 cm и добре облистени. Цветовете са бели. Бобовете са по 2 на плодна дръжка с 4 до 6 семена. Масата на 1000 семена варира в границите от 190 до 200 g. Семенната обвивка е безцветна, а семеделите са жълто оцветени. Характеризира се със сравнително добра устойчивост към икономически важните болести и неприятели. Предназначен е за комбинирано използване – производство на зелена биомаса и на зърно.

nullФУРАЖЕН ГРАХ
Pisum sativum L.
Керпо
Автори: Ивайло Попов, Тодор Кертиков, Даниела Кертикова
Вписан в НСЛ през 2010 година Сертификат №10852
КЕРПО е нов български сорт пролетен фуражен грах. Растенията са средно високи (60-80cm) и добре облистени. Листът е сложен с максимален брой листенца – 6, които са средно големи. Цветовете са бели, разположени по два на цветна дръжка. Зрелите бобове имат светло-бежава окраска, изпъкнала обвивка и слаба степен на извивката. Семената са със сферична форма. Сортът залага средно 7-8 продуктивни боба, с 5-6 добре изхранени семена. Масата на 1000 семена е 240-250 g. Добивът на зърно е от 300 до 500 kg/da. Характеризира се с по-къс вегетационен период или ранозрелост и е подходящ за използване в направление за зърно и за зелена маса. През 2009г. сорт Керпо е утвърден за стандарт по биологични и стопански качества в страната.

nullФИЙ
Vicia sativa L.
Темпо
Автори: Тодор Кертиков, Даниела Кертикова, Марин Пехливанов, Борис Янков, Иван Димитров
Вписан в НСЛ през 2010 година Сертификат №10924
ТЕМПО е най – новият български сорт пролетен фий. Растенията са средно високи и добре облистени. Листата са сложни, съставени от 4-6 двойки листчета, които са средно големи. Цветовете са бели, разположени по два на къси дръжки в пазвите на листата. Зрелите бобове имат светло-бежова окраска, изпъкнала обвивка и къса човка. Семената са със сферична форма, кафяви на цвят, с голяма и ясно изразена кафява окраска. Сортът залага средно 7-8 продуктивни боба с около седем добре изхранени семена. Масата на 1000 семена е 65-70 g. Сортът е с добра продуктивност, ранозрял, устойчив на полягане и с добра адаптивност. Подходящ е за използване в направление за зърно и за зелена маса.

nullПАСИЩЕН РАЙГРАС
Lolium perenne L.
Хармония
Автори: Анелия Кътова, Петър Вековски, Георги Георгиев, Анна Илиева, Йорданка Найденова
Вписан в НСЛ през 2009 година Сертификат №10846
ХАРМОНИЯ е първия български диплоиден пасищен райграс, подходящ за създаване на пасища и озеленяване. Растенията са многогодишни с добре развита брадеста коренова система, интензивно братене, с полуизправен до изправен хабитус, образуват многобройни и добре облистени генеративни и вегетативни издънки. Растенията започват развитие напролет при затопляне на почвата до 3-4°С и продължават вегетацията си до първите мразове. Образуват средно високи стъбла (в начало на изкласяване 30-37 cm и в пълно изкласяване 47-57 cm). До 15-20 април достигат пасищна зрелост и височина на тревостоя 20-25 cm. Сортът e подходящ за чести коситби и интезивна паша. Отличава се с по-голяма дълготрайност, зимоустойчивост и толерантност към засушаване. Добивът на сено е средно 800 – 900 кg/da, а на семена 50 – 60 кg/da. Може да участва като компонент на пасищни смески с люцерна, бяла детелина или звездан, а за декоративни цели в смески с червена власатка.

nullПАСИЩЕН РАЙГРАС
Lolium perenne L.
Тетрани
Автор: Анелия Кътова
Вписан в НСЛ през 2017 година Сертификат №11111
ТЕТРАНИ е първият български тетраплоиден сорт пасищен райграс (Lolium perenne L.). Сортът е ранен до средно ранен (фенофаза изкласяване настъпва в периода от 15-21 май), високопродуктивен и дълготраен, екологично стабилен (зимоустойчив и толерантен на засушаване), толерантен на коронеста ръжда. Притежава висока продуктивност на зелена и суха маса при поливни и неполивни условия на отглеждане. Сортът е многофункционален, подходящ е за пасищно, сенокосно-пасищно и декоративно направление на използване, самостоятелно или в смески с люцерна и бяла детелина за фураж, или с червена власатка за декоративни и спортно-технически тревостои, с висок процент почвено покритие. Растенията отрастват рано напролет при затопляне на почвата до 3-4 °С и продължават вегетацията си до първите мразове. До 15-20 април достига пасищна зрелост с височина на тревостоя 25-30 cm. Добивът на сено е най-висок, в сравнение с останалите сортове пасищен райграс, средно 900 –1100 кg/da, а на семена е 60-80 kg/da.

nullПАСИЩЕН РАЙГРАС
Lolium perenne L.
Тетрамис
Автор: Анелия Кътова Вписан в НСЛ през 2017 година Сертификат №111112
ТЕТРАМИС е нов тетраплоиден сорт, много ранен (фенофаза изкласяване се наблюдава от 26-30 април), високопродуктивен, екологично стабилен (зимоустойчив и толерантен на засушаване). Отличава се с по-голяма дълготрайност, толерантност на коронеста ръжда. Подходящ е за създаване на ливадни и пасищни тревостои, самостоятелно или в смески с люцерна, бяла детелина и червена власатка, както и за декоративни цели. Сортът понася честа коситба и е устойчив на утъпкване. Биомасата е с висока хранителна стойност. Растенията са с добре развита брадеста коренова система, интензивно братене, с изправен хабитус и високи в начало на изкласяване 65 cm и в пълно изкласяване 88 cm. Отрастват много рано напролет при затопляне на почвата до 3-4 °С и продължават вегетацията си до първите мразове. Към 10 април се достига пасищна зрелост с височина на тревостоя 25-30 cm. Добивът на сено е средно 900 – 1000 кg/da, а на семена е най-висок, в сравнение с останалите сортове пасищен райграс, средно 70 – 90 кg/da.

nullГРЕБЕНЧАТ ЖИТНЯК
Agropyron cristatum L.
Свежина
Автори: Анелия Кътова, Петър Вековски, Анна Илиева, Йорданка Найденова
Вписан в НСЛ през 2009 година Сертификат №10839
СВЕЖИНА е първия български диплоиден сорт гребенчат житняк. Растенията са ксеромезофитни, с изправен хабитус, добре развита коренова система, отрастват рано напролет при затопляне на почвата до 3-4 °С и продължават вегетацията си до първите мразове. Към 15- 20 април се достига пасищна зрелост (височина на тревостоя 20-25 cm). Сорт Свежина изкласява от 18-23 май и цъфти 6-10 юни. Отличава се с много голяма дълготрайност над 10 години, висока зимоустойчивост и сухоустойчивост, устойчивост на листни болести и толерантност към високи летни температури. Добивът на сено е средно 800 – 900 кg/da, а на семена 40 – 50 кg/da. Подходящ е за създаване на пасища, противоерозионни тревостои и поддържане на ландшафта. Може да участва като компонент на пасищни смески с бяла детелина или звездан, а също и за декоративни цели.

nullПУСТИНЕН ЖИТНЯК
Agropyron desertorum Fisch.
Сорт Морава
Автори: Анелия Кътова, Петър Вековски, Анна Илиева, Йорданка Найденова
Вписан в НСЛ през 2009 година Сертификат №10840

МОРАВА е първия български тетраплоиден сорт пустинен житняк. Растенията са ксерофитни, многогодишни житни с изправен хабитус, добре развита коренова система с много голяма дълготрайност над 10 години, висока зимоустойчивост и сухоустойчивост и устойчивост на листни болести. Растенията са високи в начало на изкласяване 40-45 cm и в пълно изкласяване 80-90 cm, отрастват рано напролет при затопляне на почвата до 3-4 °С и продължават вегетацията си до първите мразове. Сорт Морава изкласява от 18-23 май и цъфти 6-10 юни. Добивът на сено е средно 900 – 1000 кg/da, а на семена 50 – 60 кg/da. Подходящ е за сенокосно и сенокосно-пасищно използване, създаване на противоерозионни тревостои, поддържане на ландшафта и като компонент на сенокосни смески с люцерна или еспарзета.

nullЕЖОВА ГЛАВИЦА
Dactylis glomerata L.
Дъбрава
Автор: Петър Вековски
Сертификат №10066
ДЪБРАВА е синтетичен сорт пригоден за отглеждане в смески с бобови треви, най-вече с люцерна. Растенията са с изправен хабитус (сенокосен тип) и достигат при пълна зрялост е от 100 до 118 cm. Сортът е среднокъсен, с голяма жизненост и дълготрайност (5 и повече години), сухо- и студоустойчивост, толерантност на листни и стъблени ръжди и добро качество на фуража. Началото на изметляване (техническа сенокосна зрелост за първи подраст) настъпва към 7-10 май. Растенията се отличават с голяма жизненост в чисти и смесени посеви, отрастват много енергично напролет и след коситба. В смес с люцерна сортът осигурява плътен и равномерен тревостой. Сорт Дъбрава може да се отглежда във всички райони на страната при поливни и неполивни условия в смески с люцерна, еспарзета и звездан. Високодобивен на фураж суха биомаса 800 -1000 кg/da , а на семена над 60 kg/da.