Проекти
ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ
Проект: ЗФТК 24 "Генофонд, селекция и семепроизводство на многогодишни житни треви"
Ръководител: проф.д-р Анелия Кътова
Срок: 2022-2025
Научноизследователски проект: Проект ЗФТК 14 „Селекция, технология и семепроизводство на фуражни култури“
Ръководител: доц., д-р Ирена Голубинова и проф. д-р Ивелина Николова
Срок: 01.01.2021 г.- 31.12. 2023 г.
Научноизследователски проект: ПОЗМ 12 „Оптимизиране подхода за контрол на заплевеляването при основни земеделски култури”
Ръководител: доц, д-р Пламен Серафимов
Срок: 01. 01. 2022г. – 31. 12. 2025г.
Научноизследователски проект: “Подобряване оценката на качество и използване на бобови и нови фуражни култури за смекчаване на емисиите, подобряване на продуктивността и адаптиране при изменението на климата”
Ръководител: гл.ас., д-р Ина Николаева Стойчева
Срок: 01. 01. 2022г. – 31. 12. 2024г.
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ
Проект: Проект №2 „Създаване на сортове многогодишни житни треви за пасищно, сенокосно и парково използване”
Ръководители: ст.н.с.I ст. дсн Петър Томов и н.с. Анелия Кътова
Срок: 1997 – 2001
Проект: Проект № 3 „Създаване на сортове многогодишни житни треви с висока продуктивност и екологична стабилност”
Ръководител: н.с. д-р Анелия Кътова
Срок: 2002 – 2005 г.
Проект: Проект №1 “Изследване на растителни генетични ресурси за подобряване на сортовия състав при фуражните култури“
Ръководител: ст.н.с. д-р Даниела Кертикова и н.с. д-р Анелия Кътова
Срок: 2006 – 2007
Проект: Проект P 108 “Устойчиво управление и използване на биоразнообразието при селекцията на многогодишни фуражни треви в условията на променящ се климат”
Ръководител: Доц., д-р Анелия Кътова
Срок: 2011 – 2013 г.
Проект: Проект P 137 на тема: „Генетични ресурси, селекция и семепроизводство на житни фуражни култури”
Ръководител: Доц., д-р Анелия Кътова
Срок: 2014 - 2017
Проект: Проект P 185 „Генофонд, селекция и семепроизводство на житни фуражни култури”
Ръководител: Проф., д-р Анелия Кътова
Срок: 2018 - 2021
Научноизследователски проект: „Изследване на растителни генетични ресурси за подобряване на сортовия състав при фуражните култури”
Ръководител: доц. д-р Даниела Кертикова
Срок: 01.01.2006 г. – 31.12.2007 г.
Научноизследователски проект: „Подобряване на сортовия състав при фуражните култури”
Ръководител: Проф., д-р Даниела Кертикова
Срок: 2008 – 2010 г
Научноизследователски проект: Проект Р 165 „Създаване на нови сортове и семепроизводство на бобови фуражни култури”
Ръководител: Проф., д-р Даниела Кертикова
Срок: 2017 – 2020 г.
Научноизследователски проект: Проект № ПОЗМ 141 тема: “Подземната детелина като природeн биоресурс за подобряване на сяти и естествени многогодишни тревостои в условия на променящ се климат”
Ръководител: доц. д-р Вилиана Василева
Срок: 01.01.2011 г. – 31.12.2013 г.
Научноизследователски проект: Проект № ПОЗМ 185 тема: “Нови технологични подходи при създаване на многогодишни тревни смески за устойчиво земеделие”
Ръководител: доц. д-р Вилиана Василева
Срок: 01.01.2014 г. – 31.12.2016 г.
Научноизследователски проект: Проект №ПОЗМ 218 тема: “Бобови фуражни култури и тревни смески за устойчиво земеделие”
Ръководител: проф. д-р Вилиана Василева
Срок: 01.01.2017 г. – 31.12.2019 г.
Научноизследователски проект: Проект ПОЗМ 184 „Екологосъобразни подходи за повишаване на почвеното плодородие, продуктивността на фуражните култури и защита от вредители при конвенционално и биологично производство ”
Ръководител: доц., д-р Наталия Георгиева Анастасова; проф., д-р Ивелина Миткова Николова
Срок: 01. 01. 2014г. – 31. 12. 2016г.
Научноизследователски проект: “Проект ПОЗМ 219: „Биологично земеделие и интегрирана растителна защита при бобови фуражни култури”
Ръководител: проф., д-р Ивелина Николова, доц., д-р Наталия Георгиева
Срок: 01. 01. 2017г. – 31. 12. 2019г.
Научноизследователски проект: „Оценка, съхранение, обогатяване на генетичните ресурси от Sorghum vulgare var. technicum и технологични решения при производството на фураж и семена”
Ръководител: доц, д-р Пламен Маринов Серафимов
Срок: 01. 01. 2018г. – 31. 12. 2020г.
Научноизследователски проект: Ж 140 “Възможности за повишаване на ефективността от отглеждането на овце за мляко във ферми от Централна Северна България чрез иновативни подходи на хранене и селекция“
Ръководител: гл.ас., д-р Ина Николаева Стойчева
Срок: 01. 01. 2018г. – 31. 12. 2020г.
Научноизследователски проект: „Оптимизиране използването на зърно от бобови култури като източник на протеин в дажбите на овце и агнета”
Ръководител: проф. дн Атанас Кирилов
Срок: 01. 01. 2015г. – 31. 12. 2017г.
Научноизследователски проект: „Нови технологични решения в ливадарството за подобряване на естествените тревостои в крайселищни райони на Дунавската равнина”
Ръководител: гл.ас. д-р Емил Василев
Срок: 01. 01. 2007г. – 31. 12. 2010г.