• 17.03.2023 г., 20:47 часа

  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА КЪМ ЦАИС
  Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет „Доставка на торове за нуждите на Институт по фуражните култури – Плевен за 2023 година“ ПРОТОКОЛ –
  Декларации на членовете на комисията за обществена поръчка с предмет „Доставка на торове за нуждите на Институт по фуражните култури – Плевен за 2023 година“ ДЕКЛАРАЦИИ –

 • 01.11.2022 г., 15:22 часа

  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА КЪМ ЦАИС
  Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 брой неупотребяван трактор с пръскачка за нуждите на Института по фуражните култури – Плевен“ ПРОТОКОЛ –
  Декларации на членовете на комисията за обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 брой неупотребяван трактор с пръскачка за нуждите на Института по фуражните култури – Плевен“ ДЕКЛАРАЦИИ –

 • 19.04.2022 г., 00:50 часа
 • 14.03.2022 г., 17:49 часа

  Институтът по фуражните култури – гр. Плевен възложи изпълнение на „Осъществяване на денонощна непосредствена физическа охрана на обект – Второ опитно поле с. Крушовица, община Д.Дъбник към Институт по фуражните култури – Плевен” на „АТИЛА АГРО СЕКЮРИТИ” – ЕООД, представлявано от Управителя ВАНЮША ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА със седалище и адрес на управление на дейността – 5884, с. Брестовец, община Плевен, област Плевен, ул. „Генерал Тотлебен” № 10, вписано в Търговския регистър към агенцията по вписванията, ЕИК 202939252. ДОГОВОР –

 • 07.04.2016 г., 14:40 часа

  Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за охрана ПРОТОКОЛ –
  Заповед на Директора за обявяване на класираните и печелившата оферта ЗАПОВЕД –