Експертният потенциал на Институтът по фуражните култури – Плевен осъществява експертна, консултантска и проектантска дейност по проекти и програми в областта на фуражното производство с национално, регионално и международно значение. Той интензивно спомага за извършване на специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Академичният състав в Института, със своя висококачествен и професионален потенциал, е търсен партньор в разрешаване на важни национални и стратегически задачи, експертни мнения по ключови за селското стопанство приоритети. Учените изграждат и развиват партньорски взаимоотношения с бизнес организации с цел развитието на иновативни продукти и услуги, участват в международно сътрудничество чрез създаване на съвместни научни колективи и сключване на договори на двустранна и многостранна основа.

ТЕХНОЛОГИИ И РЪКОВОДСТВА – ИФК Плевен