Институтът по фуражните култури – Плевен /ИФК/ е създаден през 1954 година с постановление на Министерски съвет като Централен Научноизследователски институт по фуражите, със седалище Плевен, за комплексни научни и научно-приложни изследвания в областта на фуражното производство. Новосъздаденият Институт по фуражите стартира усилена изследователска работа с едногодишни и многогодишни житни и бобови фуражни култури, тревни смески, сочноплоди и кореноплоди, като научните изследвания обхващат и проблемите с подобряване на естествените мери и пасища. Научните разработки са насочени към актуални въпроси, свързани със селекция на нови сортове и хибриди фуражни растения, технологиите на отглеждане, прибиране и съхранение на фуражите и изхранване на животните. Стартира маркетингов процес на нови форми на обслужване и внедряване на световните земеделски практики.
През годините на своето развитие, в Института са създадени дванадесет броя лаборатории, т.е. изграден е всеобхватен лабораторен комплекс. Той непрестанно подпомага научните разработки и изследвания, провеждани в ИФК. След създаването на Института е изградена и Вегетационна къща с цел провеждане на научни експерименти при контролирани условия.
От създаването на Института до настоящия момент общият брой учени наброява 82, като развитието на академичния състав достига 24 професори; 30 доценти, 49 доктори и 15 доктор на науките. В резултат на дългогодишната селекционна дейност в Института са създадени и признати 27 сортове при 11 едногодишни и многогодишни житни и бобови фуражни култури култури.

Мисия и цели

Мисията на Институтът по фуражните култури – Плевен е да провежда Научноизследователска дейност с цел създаване на устойчиво и рентабилно

История

ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ – ПЛЕВЕНИнститутът по фуражните култури – Плевен е създаден през 1954 година с постановление

Наука

Институтът по фуражните култури – Плевен, с добре подготвен научен кадрови потенциал и структура на управление, изиграва забележителна роля в

Експертна дейност и иновации

Експертният потенциал на Институтът по фуражните култури – Плевен осъществява експертна, консултантска и проектантска дейност по проекти и програми в

Образование

Институтът по фуражните култури – Плевен има програмна акредитация за обучение на докторанти по две докторски програми, както следва: професионално