Мисията на Институтът по фуражните култури – Плевен е да провежда Научноизследователска дейност с цел създаване на устойчиво и рентабилно производство, щадящо околната среда и изграждане на добри земеделски практики, отговарящи на Европейските стандарти.
Водещо начало в изследванията са икономическият и екологическият подход, с оглед повишаване на качеството и понижаване на себестойността на произведения фураж и семена, както и запазване и повишаване на плодородието на почвата. Всичко това се постига благодарение на изградените традиции за провеждане на научни дискусии, семинари и конгреси, и равностойно сътрудничество, изразяващо се в обмен на научни кадри и осъществяване на съвместни научни проекти с учени от Белгия, Италия, Франция, Германия, Португалия, Китай, Турция, Гърция, Русия, Украйна, Сърбия и от други страни.
Учените от Института поддържат ползотворни научни контакти с колеги от други институти на ССА, БАН, с университети и висши училища от сферата на земеделието у нас.
Институтът е единствен в страната, който работи с целия набор от фуражни култури и особено с тревно-фуражни видове, които се използват за създаване на изкуствени тревостои или за подобряване на естествени мери и пасища. Тази комплексна изследователска дейност е основа на темата на държавната задача с постоянен срок на изпълнение