Институтът по фуражните култури – Плевен има програмна акредитация за обучение на докторанти по две докторски програми, както следва:
  • професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“;
  • професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“.

Редът и условията за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ (приемане в докторантура, обучение, провеждане на публична защита) е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилник за развитието на академичния състав в Селскостопанска академия, Устройствен правилник на Селскостопанска академия. Приети са и оповестени Правилник и процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство, Система за оценка на качеството на обучение на докторанти (СОКОД), както и Квалификационна характеристика за докторски програми „Селекция и семепроизводство на културните растения“, „Растениевъдство“ и „Растителна защита“. Докторантурата се провежда в редовна форма на обучение със срок за подготовка три години, а в задочна форма на обучение – до 4 години. За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

ЗакониСвали файл
ЗАКОН за висшето образование
ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България
ПравилнициСвали файл
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Устройствен правилник на Селскостопанската академия
Правилник за развитието на академичния състав в Селскостопанска академия
Система за оценка на качеството на обучение на докторанти (СОКОД)
Квалификационна характеристика за докторски програми "Селекция и семепроизводство на културните растения", „Растениевъдство“ и „Растителна защита“
Правилник и процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство при прием и обучение на докторанти в Институт по фуражните култури, гр. Плевен