Институтът осъществява фундаментални научни изследвания, научно-приложни изследвания, иновативна и консултантска дейност в областта на селекция, семепроизводство и технологии за отглеждане на фуражните култури. Институт по фуражните култури има един научен отдел: „Селекция и технология“. Научният отдел „Селекция и технология“ работи в областта на:
  1. Генетичните ресурси (сортове, популации, линии, клонове и др.) – създаване и съхраняване едногодишни и многогодишни бобови и житни;
  2. Създаване на нови сортове едногодишни и многогодишни бобови и житни фуражни култури в различни направления на използване;
  3. Семепроизводство, сортоподдържане, методичен контрол на сертифицирани сортове и кандидат сортове;
  4. Растениевъдство и ливадарство, включващи: разработване на технологии за отглеждане на фуражните култури в условията на устойчиво и биологично фуражно производство и създаване на високопродуктивни сяти ливади и пасища, подобряване, поддържане и използване на естествените тревостои;
  5. Растителна защита: разработване на интегрирана система на управление и контрол на вредителите при фуражните култури (болести, плевели и неприятели);
  6. Биохимична оценка, хранителна стойност на едногодишни и многогодишни фуражни култури и качество на фуражите.
  7. Извършва експертна, консултантска и проектантска дейност по проекти и програми в областта на селекция, семепроизводство и технологии за отглеждане на фуражните култури с национално, регионално и международно значение;
  8. Осъществява образователна дейност чрез подготовка на докторанти за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани научни специалности при условията и по реда на ЗРАСРБ, Закона за висшето образование и действащите нормативни актове;
  9. Осъществява образователна дейност чрез подготовка на специализанти и провеждане на курсове за повишаване квалификацията на лица, които са заети в областта на фуражното производство и растениевъдство.
В Института по фуражните култури са създадени следните сортове:
  1. Люцерна – Плевен 1, Плевен 6, Плевен 13, Обнова 10, ИФК Виктория, Сторгозия, ИФК Вит, ИФК Вера, ИФК Дара и Дама
  2. Пролетен фуражен грах – Плевен 4 и Керпо
  3. Зимен фуражен грах – Плевен 10 и Мир
  4. Пролетен фий – Темпо
  5. Ежова главица – Дъбрава
  6. Тръстиковидна власатка – Албена
  7. Безосилеста овсига – Ника
  8. Пасищен райграс – Хармония, Тетрани и Тетрамис
  9. Гребенчат житняк – Свежина
  10. Пустинен житняк – Морава
СнимкаСъстав на отдела:Научна компетентност:Творческа автобиография и научна продукция
Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова
Ръководител отдел
E-mail: d_kertikova@abv.bg
Селекция и семепроизводство на едногодишни и многогодишни бобови фуражни култури (люцерна, грах, фий)Проф., д-р Ивелина Миткова Николова
E-mail: imnikolova@abv.bg
Ентомофауна, вредна дейност на неприятели, сортова толерантност, биологични инсектициди, интегрирани системи за контрол на неприятелиПроф. д-р Анелия Илиева Кътова
E-mail: katova@hotmail.com
Селекция, семепроизводство и сортоподдържание на многогодишни житни треви (пасищен райграс, тръстиковидна, ливадна и червена власатки, гребенчат и пустинен житняк, безосилеста овсига и др.) за различни направления на използване (фураж и декоративни цели); селекционни методи – хибридизация, в т.ч. и отдалечена, отбор по продуктивност, качество и екологична стабилност, полиплоидизация, флоуцитометрияПроф. д-р Наталия Георгиева Анастасова
E-mail: imnatalia@abv.bg
Биологично земеделие, Биологично активни вещества, Енергийна ефективност, Воден дефицит, Алелопатия, Генетични ресурси и селекцияДоц., д-р Валентин Иванов Косев
E-mail: valkosev@hotmail.com
Хетерозисни прояви и степен на трансгресия; Анализ на наследяването на количествените признаци; Нови методи за създаване на изходен материал за селекция; Екологична стабилност и адаптивност; Определяне на генотипа по фенотип без смяна на поколениятаДоц. д-р Ина Николаева Стойчева
E-mail: ina7777@abv.bg
Синхронизация на еструса чрез хормонални препарати и изкуствено осеменяване в стадото; Ранно индуциране на еструс и изкуствено осеменяване; Хранене с балансирани дажби; Качество, енергийна и протеинова хранителност и смилаемост на фуражи, Методи за повишаване количеството и подобряване на качеството на млякото от овце; Пасищен мениджмънт при преживни животниАс. д-р Марко Колаксъзов
E-mail: m.kolaksazov@gmail.com
Нискотемпературен стрес при растенията; Образуване на активни кислородни форми в условия на стрес и методи за определяне; Ензимната и не-ензимната антиоксидантни защитни системи; Абсцизиевата киселина и жасмоновата киселина като стресови фитохормони; Фотосинтеза, Светлинна фаза, фотосистеми II и I, фотосинтетични пигменти и свето-събиращи комплекси; Методи за измерване активността на фотосинтезата: флуоресценция на хлорофила и поглъщане на въглероден двуокисАс. д-р Иванина Ангелова Василева - Павлова
E-mail: Ivanina_vasileva1@abv.bg
Култивиране на микроводорасли; Разделяне и анализ на белтъци; Ензимни анализи; Екстракция на липиди; Спектроскопски анализи; Физиолого-биохимични анализиАс. Севдалина Димитрова Димитрова
E-mail: siskata_78@abv.bg
Селекция и семепроизводство на културните растения
Ас. Красимир Ангелов Захариев
E-mail: kzahariev@abv.bg
Иновативни компютърни технологии за селскостопанското производство; Компютърни и комуникационни техники и технологии за мониторинг на земеделски култури; Интернет на нещата, интелигентни системи, системи с изкуствен интелект в помощ на земеделското производство