ПравилнициСвали файл
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Устройствен правилник на Селскостопанската академия
Правилник за развитието на академичния състав в Селскостопанска академия
Правилник за провеждане на конкурси за директори на структурни звена – научни институти в Селскостопанска академия
Вътрешни правила за депозиране на резултати от научната дейност на Селскостопанска академия за публикуване в Българския портал за отворена наука
Етичен кодекс на учените от Селскостопанска академия
Правилник за устройството и дейността на Институт по фуражните култури – Плевен
Система за оценка на качеството на обучение на докторанти (СОКОД)
Квалификационна характеристика за докторски програми "Селекция и семепроизводство на културните растения", „Растениевъдство“ и „Растителна защита“
Правилник за работата на научните съвети в Селскостопанска академия
Етичен кодекс за поведение на учените и служителите от Институт по фуражните култури - Плевен
Правилник и процедури за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство при прием и обучение на докторанти в Институт по фуражните култури, гр. Плевен
План за равнопоставеност на половете в Селскостопанска академия