Институтът по фуражните култури – гр. Плевен възложи изпълнение на „Осъществяване на денонощна непосредствена физическа охрана на обект – Второ опитно поле с. Крушовица, община Д.Дъбник към Институт по фуражните култури – Плевен” на „АТИЛА АГРО СЕКЮРИТИ” – ЕООД, представлявано от Управителя ВАНЮША ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА със седалище и адрес на управление на дейността – 5884, с. Брестовец, община Плевен, област Плевен, ул. „Генерал Тотлебен” № 10, вписано в Търговския регистър към агенцията по вписванията, ЕИК 202939252. ДОГОВОР –

Comments are disabled.