Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СОРТОВЕ ТРИТИКАЛЕ ПРИ ЧЕТИРИ НОРМИ НА ТОРЕНЕ И ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ С ЛАКТОФОЛ О”– Автореферат –
с автор СТЕФКА НЕНЧЕВА СТЕФАНОВА – ДОБРЕВА, задочен докторант към Институт по полски култури – Чирпан (насочена за защита в Институт по фуражните култури – Плевен), за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма „Растениевъдство”, от професионално направление 6.1. Растениевъдство.
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков – Рецензия –
Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова – Рецензия
Проф. д-р Вилиана Маринова Василева – Становище –
Проф. д-р Танко Пеев Колев – Становище –
Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев – Становище –
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Институт по полски култури – Чирпан.

Comments are disabled.