Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ НА ОБРАЗЦИ ЛЮЦЕРНА (MEDICAGO SAТIVA L.) ПО БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА С ОГЛЕД НА СЕЛЕКЦИЯТА”– Автореферат –
с автор ДИАНА ХРИСТОВА МАРИНОВА от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, докторант на самостоятелна подготовка към Институт по фуражните култури – Плевен, за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, от професионално направление 6.1. Растениевъдство.
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф., д-р Анелия Илиева Кътова – Рецензия –
Доц. д-р Димитрия Стоилова Петкова – Рецензия –
Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова – Становище –
Доц. д-р Нина Иванова Ненова – Становище –
Доц. д-р Веселин Йорданов Дочев – Становище –
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 27.03.2019г. от 11.00 часа в заседателната зала на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе.

Comments are disabled.