Звено: Институтът по фуражните култури – Плевен Описание: Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в Централна администрация на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 05 Обявата е публикувана в ДВ бр. 105 от 19.12.2023 г. Поправка. Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, прави поправка в обявата, като след думите „професионално направление 4.3. Биологически науки“ се добавя „научна специалност „Биохимия“. Поправката е публикувана в ДВ бр. 106 от 22.12.2023 г. Дати: Начална дата: 19.12.2023

Comments are disabled.