Институт по фуражните култури – Плевен
Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“

Професионално направление: 6.3 Животновъдство

Научна специалност: „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“

Кандидати:

гл. асистент. д-р Ина Николаева Стойчева:

Резюмета
гл. асистент. д-р Ина Николаева Стойчева
Рцензии
Проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска
Проф. дн Димо Стефанов Пенков
Приноси
гл. асистент. д-р Ина Николаева Стойчева
Становища
Проф. д-р Мая Миткова Игнатова
Проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова
Доц. д-р Светослава Тодорова Енева-Стойчева
Доц. д-р Таня Стефанова Иванова
Доц. д-р Крум Владимиров Неделков

Comments are disabled.