На 8 март 2024 г. от 10:00 часа в салона на ИФК-Плевен ще бъде изнесена публична академична лекция от Доц., д-р Ина Николаева Стойчева на тема „“Модели на хранене и качество на фуражите за подобряване продуктивността при овце“, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление Професионално направление: 6.3 Животновъдство, Научна специалност: „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“

Comments are disabled.