Програма за развитие на селските райони

МЯРКА 1 : „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“
Проект: „Възможности за иновативно и устойчиво фуражнопроизводство, подобряване на биоразнообразието и адаптиране към климатичните промени за екологосъобразноземеделие“

ОБЯВА-
Провеждане на обществени поръчки

Профил на купувача

_
 • 03.17.2023 г., 20:47 часа

  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА КЪМ ЦАИС
  Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет „Доставка на торове за нуждите на Институт по фуражните култури – Плевен за 2023 година“ ПРОТОКОЛ –
  Декларации на членовете на комисията за обществена поръчка с предмет „Доставка на торове за нуждите на Институт по фуражните култури – Плевен за 2023 година“ ДЕКЛАРАЦИИ –

 • 11.01.2022 г., 15:22 часа

  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА КЪМ ЦАИС
  Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 брой неупотребяван трактор с пръскачка за нуждите на Института по фуражните култури – Плевен“ ПРОТОКОЛ –
  Декларации на членовете на комисията за обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 брой неупотребяван трактор с пръскачка за нуждите на Института по фуражните култури – Плевен“ ДЕКЛАРАЦИИ –

 • 04.19.2022 г., 00:50 часа
 • 03.14.2022 г., 17:49 часа

  Институтът по фуражните култури – гр. Плевен възложи изпълнение на „Осъществяване на денонощна непосредствена физическа охрана на обект – Второ опитно поле с. Крушовица, община Д.Дъбник към Институт по фуражните култури – Плевен” на „АТИЛА АГРО СЕКЮРИТИ” – ЕООД, представлявано от Управителя ВАНЮША ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА със седалище и адрес на управление на дейността – 5884, с. Брестовец, община Плевен, област Плевен, ул. „Генерал Тотлебен” № 10, вписано в Търговския регистър към агенцията по вписванията, ЕИК 202939252. ДОГОВОР –

 • 04.07.2016 г., 14:40 часа

  Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за охрана ПРОТОКОЛ –
  Заповед на Директора за обявяване на класираните и печелившата оферта ЗАПОВЕД –

Kонкурси, публични лекции и защити

Развитие на академичния състав

_
 • 11.01.2022 г., 15:26 часа

  Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

 • 11.01.2022 г., 15:26 часа

  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СОРТОВЕ ТРИТИКАЛЕ ПРИ ЧЕТИРИ НОРМИ НА ТОРЕНЕ И ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ С ЛАКТОФОЛ О”– Автореферат –
  с автор СТЕФКА НЕНЧЕВА СТЕФАНОВА – ДОБРЕВА, задочен докторант към Институт по полски култури – Чирпан (насочена за защита в Институт по фуражните култури – Плевен), за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма „Растениевъдство”, от професионално направление 6.1. Растениевъдство.
  НАУЧНО ЖУРИ:
  Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков – Рецензия –
  Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова – Рецензия
  Проф. д-р Вилиана Маринова Василева – Становище –
  Проф. д-р Танко Пеев Колев – Становище –
  Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев – Становище –
  Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Институт по полски култури – Чирпан.

 • 11.01.2022 г., 14:10 часа

  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ НА ОБРАЗЦИ ЛЮЦЕРНА (MEDICAGO SAТIVA L.) ПО БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА С ОГЛЕД НА СЕЛЕКЦИЯТА”– Автореферат –
  с автор ДИАНА ХРИСТОВА МАРИНОВА от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, докторант на самостоятелна подготовка към Институт по фуражните култури – Плевен, за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, от професионално направление 6.1. Растениевъдство.
  НАУЧНО ЖУРИ:
  Проф., д-р Анелия Илиева Кътова – Рецензия –
  Доц. д-р Димитрия Стоилова Петкова – Рецензия –
  Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова – Становище –
  Доц. д-р Нина Иванова Ненова – Становище –
  Доц. д-р Веселин Йорданов Дочев – Становище –
  Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 27.03.2019г. от 11.00 часа в заседателната зала на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе.