• 12.22.2023 г., 23:25 часа

  Институт по фуражните култури – Плевен
  Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“
  Професионално направление: 6.3 Животновъдство
  Научна специалност: „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“
  Кандидати:

  гл. асистент. д-р Ина Николаева Стойчева:

  Резюмета
  гл. асистент. д-р Ина Николаева Стойчева
  Рцензии
  Проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска
  Проф. дн Димо Стефанов Пенков
  Приноси
  гл. асистент. д-р Ина Николаева Стойчева
  Становища
  Проф. д-р Мая Миткова Игнатова
  Проф. д-р инж. Теодора Людмилова Попова
  Доц. д-р Светослава Тодорова Енева-Стойчева
  Доц. д-р Таня Стефанова Иванова
  Доц. д-р Крум Владимиров Неделков
 • 12.19.2023 г., 07:05 часа

  Звено:
  Институтът по фуражните култури – Плевен
  Описание:
  Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
  Документите за участие в конкурса се представят в Централна администрация на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 05
  Обявата е публикувана в ДВ бр. 105 от 19.12.2023 г.
  Поправка. Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, прави поправка в обявата, като след думите „професионално направление 4.3. Биологически науки“ се добавя „научна специалност „Биохимия“.
  Поправката е публикувана в ДВ бр. 106 от 22.12.2023 г.
  Дати:
  Начална дата: 19.12.2023

 • 11.01.2022 г., 15:26 часа

  Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

 • 11.01.2022 г., 15:26 часа

  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СОРТОВЕ ТРИТИКАЛЕ ПРИ ЧЕТИРИ НОРМИ НА ТОРЕНЕ И ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ С ЛАКТОФОЛ О”– Автореферат –
  с автор СТЕФКА НЕНЧЕВА СТЕФАНОВА – ДОБРЕВА, задочен докторант към Институт по полски култури – Чирпан (насочена за защита в Институт по фуражните култури – Плевен), за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма „Растениевъдство”, от професионално направление 6.1. Растениевъдство.
  НАУЧНО ЖУРИ:
  Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков – Рецензия –
  Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова – Рецензия
  Проф. д-р Вилиана Маринова Василева – Становище –
  Проф. д-р Танко Пеев Колев – Становище –
  Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев – Становище –
  Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Институт по полски култури – Чирпан.

 • 11.01.2022 г., 14:10 часа

  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ НА ОБРАЗЦИ ЛЮЦЕРНА (MEDICAGO SAТIVA L.) ПО БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА С ОГЛЕД НА СЕЛЕКЦИЯТА”– Автореферат –
  с автор ДИАНА ХРИСТОВА МАРИНОВА от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, докторант на самостоятелна подготовка към Институт по фуражните култури – Плевен, за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, от професионално направление 6.1. Растениевъдство.
  НАУЧНО ЖУРИ:
  Проф., д-р Анелия Илиева Кътова – Рецензия –
  Доц. д-р Димитрия Стоилова Петкова – Рецензия –
  Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова – Становище –
  Доц. д-р Нина Иванова Ненова – Становище –
  Доц. д-р Веселин Йорданов Дочев – Становище –
  Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 27.03.2019г. от 11.00 часа в заседателната зала на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе.

Архив 2012-2022