Описание: Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Създаване на изходен материал и нови сортове от видовете Lathyrus sativus L. и Lupinus albus L. за нуждите на селекцията ”, разработен от доц. д-р Валентин Иванов Косев за присъждане на научната степен „доктор на науките” по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”. Жури:
  1. Проф. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов
  2. Проф. дсн Илия Иванов Учкунов
  3. Доц. д-р Галина Красимирова Найденова
  4. Проф. д-р Николай Димитров Панайотов
  5. Проф. д-р Валентин Илиев Личев
  6. Доц. д-р Марина Петрова Марчева
  7. Доц. д-р Веселин Йорданов Дочев
Кандидати:

доц. д-р Валентин Иванов Косев:

Автореферат 
доц. д-р Валентин Иванов Косев
доц. д-р Валентин Иванов Косев
Публикации 
Авторегерат – бълг. език
Авторегерат – англ. език
Рецензии 
Проф. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов
Проф. дсн Илия Иванов Учкунов
Доц. д-р Галина Красимирова Найденова
Становища 
Проф. д-р Николай Димитров Панайотов
Проф. д-р Валентин Илиев Личев
Доц. д-р Марина Петрова Марчева
Доц. д-р Веселин Йорданов Дочев

Comments are disabled.