Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Валентин Иванов Косев за присъждане на научната степен „доктор на науките”

Описание: Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Създаване на изходен материал и нови сортове от видовете Lathyrus sativus L. и Lupinus albus ... Read More