Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“

Институт по фуражните култури – ПлевенПроцедура за заемане на академичната длъжност „доцент“Професионално направление: 6.3 ЖивотновъдствоНаучна специалност: „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“Кандидати: гл. асистент. д-р Ина ... Read More

Архив 2012-2022

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР Във връзка със заповед № РД 05-303/13.10.2020 г. на Председателя на Селскостопанска академия и обявен конкурс за директор на Институт по фуражните култури ... Read More