развитие-на-академичния-състав

Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Валентин Иванов Косев за присъждане на научната степен „доктор на науките”

Описание: Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Създаване на изходен материал и нови сортове от видовете Lathyrus sativus L. и Lupinus albus ... Read More

Процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“

Институт по фуражните култури – ПлевенПроцедура за заемане на академичната длъжност „доцент“Професионално направление: 6.3 ЖивотновъдствоНаучна специалност: „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“Кандидати: гл. асистент. д-р Ина ... Read More