КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР


Във връзка със заповед № РД 05-303/13.10.2020 г. на Председателя на Селскостопанска академия и обявен конкурс за директор на Институт по фуражните култури – Плевен, програмата на кандидата е достъпна за информация на уебсайта на Селскостопанска академия , както и на следния линк (Дата на публикуване – 03.11.2020 г.):
Програма на Проф. д-р Ивелина Николова

РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ06.07.2020 г. На 15 юли 2020 г. от 10:00 часа в салона на Институт по фуражните култури-Плевен ще бъде изнесена публична академична лекция от Доц. д-р Ирена Аспарухова Голубинова на тема: „Подходи и аспекти на селекцията при видове от род Sorghum“, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“.
14.05.2020 г. ПРОЦЕДУРА за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф. дн Дияна Лилова Светлева – Рецензия
Проф. д-р Нели Кирилова Вълкова – Рецензия
Проф. дсн Илия Иванов Учкунов – Становище
Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова – Становище
Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова – Становище
Доц. д-р Росица Минчева Тодорова – Становище
Доц. д-р Галина Красимирова Найденова – Становище
КАНДИДАТ: гл. ас., д-р Ирена Аспарухова Голубинова
Резюмета
Авторска справка на приносите

10.12.2019г. Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

22.07.2019 г. Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СОРТОВЕ ТРИТИКАЛЕ ПРИ ЧЕТИРИ НОРМИ НА ТОРЕНЕ И ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ С ЛАКТОФОЛ О”– Автореферат с автор СТЕФКА НЕНЧЕВА СТЕФАНОВА – ДОБРЕВА, задочен докторант към Институт по полски култури – Чирпан (насочена за защита в Институт по фуражните култури – Плевен), за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма „Растениевъдство”, от професионално направление 6.1. Растениевъдство. НАУЧНО ЖУРИ:

Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков – Рецензия
Доц. д-р Галя Димитрова Панайотова – Рецензия
Проф. д-р Вилиана Маринова Василева – Становище
Проф. д-р Танко Пеев Колев – Становище
Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев – Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.09.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Институт по полски култури – Чирпан.

28.02.2019 г. Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ НА ОБРАЗЦИ ЛЮЦЕРНА (MEDICAGO SAТIVA L.) ПО БИОЛОГИЧНИ И СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА С ОГЛЕД НА СЕЛЕКЦИЯТА”– Автореферат с автор ДИАНА ХРИСТОВА МАРИНОВА от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе, докторант на самостоятелна подготовка към Институт по фуражните култури – Плевен, за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, от професионално направление 6.1. Растениевъдство.
НАУЧНО ЖУРИ:

Проф., д-р Анелия Илиева Кътова – Рецензия
Доц. д-р Димитрия Стоилова Петкова – Рецензия
Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова – Становище
Доц. д-р Нина Иванова Ненова – Становище
Доц. д-р Веселин Йорданов Дочев – Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 27.03.2019г. от 11.00 часа в заседателната зала на Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – Русе.


02.01.2019 г. Институт по фуражните култури – Плевен обявява конкурс по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. В срок от 02.01.2019 г. до 12.01.2019 г. кандидатите да подадат в деловодството на Института следните документи:
1. Автобиография
2. Мотивационно писмо
3. Копие от диплома за ОКС „Магистър“
4. Списък на публикации (с пълна библиографска справка)
5. Списък на проекти
6. Списък на доклади и постери
7. Очаквани резултати.
Комисия, назначена от Директора на ИФК, ще оцени кандидатите по обективни показатели, включени в картата за оценка, ще ги класира по низходящ ред, и ще направи предложение до Председателя на ССА.


01.10.2018 г. Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ТЕХНОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРИТИКАЛЕ В СЕИТБООБРАЩЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРИНЦИПИТЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ”– Автореферат с автор АНГЕЛИНА ЖЕЛЕВА МУХОВА от Институт по полски култури – Чирпан, задочен докторант към Институт по полски култури – Чирпан, за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма „Растениевъдство”, от професионално направление 6.1. Растениевъдство.
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф., дн Тодор Симеонов Кертиков – Рецензия
Проф., д-р Танко Пеев Колев – Рецензия
Проф., д-р Вилиана Маринова Василева – Становище
Доц., д-р Тодорка Савова Тонева – Становище
Доц., д-р Христофор Кирчев Кирчев – Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 22.10.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на Институт по полски култури – Чирпан.


08.08.2018 г. Селскостопанска академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2018/2019 г. по следните акредитирани докторски програми в Институт по фуражните култури – Плевен: – „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – 1 редовна;
– „Растениевъдство“ – 1 редовна;
– „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“ – 1 редовна
Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая 102, от 9,30 до 16,30 ч. За контакти: тел. 028127560, 028127580.
Такса за кандидатстване – 30 лв.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ, брой 63 от 31 юли 2018 г.). Обявата е публикувана и на сайта на Селскостопанска академия www.agriacad.bg


15.12.2017 г. Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент” в професионално направление 6.3 Животновъдство по научна специалност – Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите, 1 брой със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи за участие: Институт по фуражните култури, 5800 гр. Плевен, ул. „Генерал Владимир Вазов” № 89, тел. 064 805 882. Обявата е публикувана в ДВ бр. 100 от 15 декември 2017 г.

11.12.2017 г. На 14 декември 2017 г. от 10:00 часа в салона на Институт по фуражните култури-Плевен ще бъде изнесена публична академична лекция от Проф. д-р Анелия Илиева Кътова на тема: „Селекция на многогодишни житни треви – подходи и постижения“, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

11.12.2017 г. На 14 декември 2017 г. от 11:00 часа в салона на Институт по фуражните култури-Плевен ще бъде изнесена публична академична лекция от Проф. д-р Наталия Георгиева Анастасова на тема: „Биологично проиводство и ефективно използване на фуражните култури“, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“.

13.10.2017 г. ПРОЦЕДУРА за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Научна специалност: Растениевъдство
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф. дсн Димитър Христов Павлов – Рецензия
Проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин – Рецензия
Проф. д-р Иван Дянков Пачев – Рецензия
Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев – Становище
Проф. д-р Вилиана Маринова Василева – Становище
Доц. д-р Мима Миркова Илчовска – Становище
Проф. д-р Танко Пеев Колев – Становище
КАНДИДАТ: доц. д-р Наталия Георгиева Анастасова
Резюмета
Авторска справка за приносите

06.10.2017 г. ПРОЦЕДУРА за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова – Рецензия
Проф. дсн Дияна Лилова Светлева – Рецензия
Проф. д-р Дочка Ценова Димова – Рецензия
Проф. д-р Бистра Янева Димитрова-Атанасова – Становище
Проф. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов – Становище
Доц. д-р Анна Викторовна Илиева – Становище
Доц., д-р Димитрина Йотова Илчовска – Становище
КАНДИДАТ: Доц. д-р Анелия Илиева Кътова
Резюмета
Авторска справка за приносите


18.08.2017 г. Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по следните акредитирани докторски програми в Институт по фуражните култури – Плевен: – „Селекция и семепроизводство на културните растения” – 1 редовна;
– „Растениевъдство” – 1 редовна;
– „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” – 2 редовни
Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.
Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30 часа. Телeфони за контакти: 02 812 75 60, 02 812 75 80. Такса за кандидатстване – 30 лв.
Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 67 от 18.08.2017 г.) Обявата е публикувана и на сайта на Селскостопанска академия www.agriacad.bg

30.06.2017 г. Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанска академия – София, обявява КОНКУРСИ за заемане на академична длъжност „Професор” в професионално направление 6.1 Растениевъдство по научна специалност – Селекция и семепроизводство на културните растения, 1 брой и „Професор” в професионално направление 6.1 Растениевъдство по научна специалност – Растениевъдство, 1 брой и двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи за участие: Институт по фуражните култури, 5800 гр. Плевен, ул. „Генерал Владимир Вазов” № 89, тел. 064 805 882. Обявата е публикувана в ДВ бр. 52 от 30 юни 2017 г.

10.02.2017 г. На 28 февруари 2017 г. от 13:00 часа в салона на ИФК-Плевен ще бъде изнесена публична академична лекция от Доц., д-р Валентин Иванов Косев на тема „Подходи и методи при селекцията на граха“, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

10.02.2017 г. На 28 февруари 2017 г. от 14:00 часа в салона на ИФК-Плевен ще бъде изнесена публична академична лекция от Доц., д-р Пламен Атанасов Маринов-Серафимов на тема „Хербициди и алелопатия – елементи от общата стратегия за борба срещу плевелите при фуражните култури“, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност „Растителна защита – Хербология“.

16.01.2017 г. На 16 януари 2017 г. от 15:00 часа в салона на ИФК-Плевен бе изнесена публична академична лекция от Проф. д-р Вилиана Маринова Василева на тема „Роля на бобовите фуражни култури в съвременното земеделие“, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“.

16.01.2017 г. На 16 януари 2017 г. от 16:00 часа в салона на ИФК-Плевен бе изнесена публична академична лекция от Проф. д-р Ивелина Миткова Николова на тема „Насекомния свят при фуражните култури и защита от вредители“, съгласно процедура по конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност „Растителна защита – Ентомология“.

22.12.2016 г. ПРОЦЕДУРА за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство,
Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф. д-р Даниела Върбанова Кертикова – Рецензия
Проф. д-р Дочка Ценова Димова – Рецензия
Доц. д-р Анелия Илиева Кътова – Становище
Проф. дсн Дияна Лилова Светлева – Становище
Проф. д-р Невенка Димитрова Ганушева – Становище
Доц. д-р Божин Максимов Божинов – Становище
Доц. д-р Росица Минчева Тодорова – Становище
КАНДИДАТ: Гл.ас. д-р Валентин Иванов Косев
Резюмета
Авторска справка за приносите

16.12.2016 г. ПРОЦЕДУРА за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“
Професионално направление: 6.2. Растителна защита,
Научна специалност: Растителна защита (хербология)
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф. дсн Иванка Асенова Стоименова – Рецензия
Проф. дсн Петър Иванов Петров – Рецензия
Проф. д-р Щелияна Христова Калинова – Становище
Проф. д-р Христо Георгиев Бозуков – Становище
Доц. д-р Ивелина Миткова Николова – Становище
Доц. д-р Заря Василева Ранкова – Становище
Доц. д-р Ганка Станчева Баева – Становище
КАНДИДАТ: Гл.ас. д-р Пламен Атанасов Маринов-Серафимов
Резюмета
Авторска справка за приносите

08.11.2016 г. ПРОЦЕДУРА за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство,
Научна специалност: Растениевъдство
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф. дсн Славка Проданова Лукипудис – Рецензия
Проф. дсн Тодор Симеонов Кертиков – Рецензия
Проф. д-р Тотка Тодорова Трифонова – Рецензия
Проф. дсн Димитър Христов Павлов – Становище
Проф. д-р Христина Георгиева Янчева – Становище
Проф. д-р Иван Дянков Пачев – Становище
Доц. д-р Наталия Георгиева Анастасова – Становище
КАНДИДАТ: Доц. д-р Вилиана Маринова Василева
Резюмета
Авторска справка за приносите

08.11.2016 г. ПРОЦЕДУРА за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“
Професионално направление: 6.2. Растителна защита,
Научна специалност: Растителна защита (ентомология)
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф. дсн Ангел Филипов Харизанов – Рецензия
Проф. дсн Иванка Николова Лечева – Рецензия
Доц. д-р Христина Тодорова Кръстева – Рецензия
Проф. дсн Божана Костадинова Дочкова – Становище
Проф. д-р Радослав Андреев Андреев – Становище
Проф. д-р Иван Дянков Пачев – Становище
Доц. д-р Вилиана Маринова Василева – Становище
КАНДИДАТ: Доц. д-р Ивелина Миткова Николова
Резюмета
Авторска справка за приносите

19.08.2016 г. Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, и в професионално направление 6.2. Растителна защита, по научна специалност „Растителна защита (хербология)“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие: Институт по фуражните култури, 5800 Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов 89, тел. 064 805 882. Обявата е публикувана в ДВ бр. 65/19.08.2016 г.

02.08.2016 г. Селскостопанската академия – София, обявява КОНКУРС за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2016/2017 г. по акредитирани докторски програми в Институт по фуражните култури – Плевен, както следва:
– „Селекция и семепроизводство на културните растения” – 1 редовна;
– „Растениевъдство” – 1 редовна;
– „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” – 1 редовна.
Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.
Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9:30 до 16:30 ч., телефони за контакти: 02 812 75 60, 02 812 75 80. Такса за кандидатстване – 30 лв. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ бр. 60 от 02.08.2016 г. Обявата е публикувана и на сайта на Селскостопанска академия www.agriacad.bg

12.07.2016 г. Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанска академия – София, обявява КОНКУРСИ за заемане на академична длъжност „Професор” в професионално направление 6.1 Растениевъдство по научна специалност – Растениевъдство, 1 брой и „Професор” в професионално направление 6.2 Растителна защита по научна специалност – Растителна защита (ентомология), 1 брой и двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Справки и документи за участие: Институт по фуражните култури, 5800 гр. Плевен, ул. „Генерал Владимир Вазов” № 89, тел. 064 805 882. Обявата е публикувана в ДВ бр. 53 от 12 юли 2016 г.

06.10.2015 г. Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОДУКТИВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА САМООПРАШЕНИ ЛИНИИ ЦАРЕВИЦА И ТЕХНИ ТЕСТКРОСИ, КАТО ИЗХОДЕН МАТЕРИАЛ ЗА СЕЛЕКЦИЯ”– Автореферат с автор ас. ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ИВАНОВ от ИЗС “Образцов Чифлик” – Русе, докторант на самостоятелна подготовка към Институт по фуражните култури – Плевен, за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, от професионално направление ш.6.1. Растениевъдство.
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф., д-р Даниела Върбанова Кертикова – Рецензия
Доц., д-р Димитрина Йотова Илчовска – Рецензия
Доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков – Становище
Проф. д-р Дочка Ценова Димова – Становище
Доц. д-р Анелия Илиева Кътова – Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.10.2015г. (сряда) от 10:30 часа в заседателната зала на Институт по фуражните култури, Плевен.

03.08.2015 г. На 10 август 2015 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Институт по фуражните култури ще се проведе ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. д-р Йорданка Найденова на тема: „Анализ качеството на фуражите”

03.08.2015 г. Селскостопанската академия – София, обявява КОНКУРС за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2015/2016 г. по акредитирани докторски програми в Институт по фуражните култури – Плевен, както следва:
– „Селекция и семепроизводство на културните растения” – 2 редовни;
– „Растениевъдство” – 2 редовни;
– „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите” – 2 редовни.
Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.
Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102, от 9 до 17 ч., тел. 812 75 60. Такса за кандидатстване – 30 лв. Срокът за подаване на документи е 2 месеца (17.07.2015 – 16.09.2015 г.) от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ бр. 54 от 17.07.2015 г. Обявата е публикувана и на сайта на Селскостопанска академия www.agriacad.bg

18.05.2015 г. ПРОЦЕДУРА за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“
Професионално направление: 6.3. Животновъдство,
Научна специалност: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите.
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф. д-р Николай Александров Тодоров, Dr.h.c. – Рецензия
Проф. дсн Атанас Петров Кирилов – Рецензия
Проф. д-р Лазар Костадинов Козелов – Рецензия
Проф. дсн Христо Йорданов Станчев – Становище
Проф. дсн Атанас Аданев Илчев – Становище
Доц. д-р Стефка Любова Атанасова – Становище
Доц. д-р Мариана Александрова Петкова – Становище
КАНДИДАТ: Доц. д-р Йорданка Андреева Найденова
Резюмета
Авторска справка за приносите

01.04.2015 г. Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: “ВЛИЯНИЕ НА ПАША И КОНСЕРВИРАНИ ФУРАЖИ ВЪРХУ МЛЕЧНАТА ПРОДУКТИВНОСТ НА ОВЦЕ”– Автореферат с автор ас. ИНА НИКОЛАЕВА СТОЙЧЕВА – МАВРОВСКА, докторант на самостоятелна подготовка към Институт по фуражните култури – Плевен, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”, от професионално направление ш.6.3. „Животновъдство”.
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф. д-р Николай Александров Тодоров, Dr.h.c. – Рецензия
Доц. д-р Тодор Колев Желязков – Рецензия
Проф. д-р Лазар Костадинов Козелов – Становище
Проф. дсн Атанас Петров Кирилов – Становище
Доц. д-р Йорданка Андреева Найденова – Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 22.04.2015г. (сряда) от 10:30 часа в заседателната зала на Институт по фуражните култури, Плевен

30.01.2015 г. Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява КОНКУРС за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 6.3. „Животновъдство“, научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие: в института, 5800 гр. Плевен, ул. „Генерал Владимир Вазов“ 89, тел. 064 805 882. Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.8 от 30.01.2015 г.

19.12.2014 г. На 9 януари 2015 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Институт по фуражните култури ще се проведе ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. д-р Даниела Кертикова на тема: „Методология на създаване на сортове люцерна”

23.10.2014 г. ПРОЦЕДУРА за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ Професионално направление: Растениевъдство, ш.6.1. Научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения, ш.04.01.05.
НАУЧНО ЖУРИ:
Чл. кор. проф. Максим Митов Божинов – Рецензия
Проф. д-р Дочка Ценова Димова – Рецензия
Доц. д-р Анелия Илиева Кътова – Рецензия
Проф. дсн Дияна Лилова Светлева – Становище
Проф. д-р Христина Георгиева Янчева – Становище
Доц. д-р Димитрия Стоилова Петкова – Становище
Доц. д-р Анна Викторовна Илиева – Становище
КАНДИДАТ: Доц. д-р Даниела Върбанова Кертикова
Автобиография
Резюмета
Авторска справка за приносите
Цитирания

01.10.2014 г. Тодор Симеонов Кертиков
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема “Двуоткосно прибиране на зимуващ фуражен грах (Pisum sativum L., ssp. arvense)” – Автореферат, с автор проф. д-р Тодор Симеонов Кертиков от Институт по фуражните култури, гр. Плевен, за присъждане на научната степен “доктор на науките” по научна специалност растениевъдство, ш. 04.01.14. от професионално направление 6.1. Растениевъдство.
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф. д-р Борис Стефанов Янков – Рецензия
Проф. д-р Христина Георгиева Янчева – Рецензия
Доц. д-р Вилиана Маринова Василева – Рецензия
Проф. д-р Сълю Йорданов Сачански – Становище
Проф. д-р Божин Аргиров Граматиков – Становище
Доц. д-р Владимир Илиев Лингорски – Становище
Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев – Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 31.10.2014 г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на Институт по фуражните култури, Плевен

01.08.2014 г. Селскостопанската академия – София, обявява КОНКУРС за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2014/2015 г. по акредитирани докторски програми в: …… Институт по фуражните култури, Плевен – 6.1. Селекция и семепроизводство на културните растения – 2 редовни; Растениевъдство – 1 редовна. ….. Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно­квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска 30, стая № 102, от 9 до 17 ч.; тел. 8127560. Такса за кандидатстване – 30 лв. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – бр.63/01.08.2014г.

18.07.2014 г. Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанска академия – София, обявява КОНКУРС за заемане на aкадемичната длъжност „Професор” в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, 1 брой, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи за участие: Институт по фуражните култури, 5800 гр. Плевен, ул. „Генерал Владимир Вазов” №89, тел. 064 805882. Обявата е публикувана в ДВ, бр.59 от 18.07.2014г.

28.02.2014 г. Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанска академия – София, обявява КОНКУРС за заемане на aкадемичната длъжност „Главен асистент” в професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”, 1 брой, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи за участие: Институт по фуражните култури, 5800 гр. Плевен, ул. „Генерал Владимир Вазов” № 89, тел. 064 805882. Обявата е публикувана в ДВ бр.17 от 28.02.2014 г.

21.02.2014 г. Институтът по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанска академия – София, обявява КОНКУРС за заемане на aкадемичната длъжност „Главен асистент” в професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (Хербология)“, 1 брой, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи за участие: Институт по фуражните култури, 5800 гр. Плевен, ул. „Генерал Владимир Вазов” № 89, тел. 064 805882. Обявата е публикувана в ДВ бр.15 от 21.02.2014 г.

30.07.2013 Институт по фуражните култури – Плевен, към Селскостопанска академия – София набира кандидати за ДОКТОРАНТИ за учебната 2013-2014 г. по специалност: шифър 6.1 “Селекция и семепроизводство на културните растения” – редовна докторантура, 2бр.
Срокове за подаване на документи:
Oт 30.07.2013 до 30.09.2013 г. в отдел „Наука, научно обслужване и интелектуална собственост” на ССА, София, ул. Суходолска 30, стая 3.
Необходими документи:
– заявление по образец;
– автобиография;
– нотариално заверено копие на диплома за висше образование (степен магистър);
– удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област.
Обявата е публикувана в ДВ бр.67 от 30.07.2013 г.
Такса за кандидатстване: 30 лв.

28.02.2013 г. Валентин Иванов Косев
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Обогатяване на генетичното разнообразие при фуражния грах (Pisum sativum L.) с оглед на селекцията” – Автореферат с автор гл. ас. Валентин Иванов Косев, задочен докторант към Институт по фуражните култури, Плевен, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, от професионално направление ш. 6.1. „Растениевъдство”
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф., дсн Дияна Лилова Светлева – Рецензия
Доц., д-р Анелия Илиева Кътова – Рецензия
Проф. д-р Михо Илиев Михов – Становище
Проф., д-р Сълю Йорданов Сачански – Становище
Доц., д-р Даниела Върбанова Кертикова – Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 27.03.2013 г. (сряда) от 13:30 часа в заседателната зала на Институт по фуражните култури, Плевен.

25.02.2013 г. Мирослав Стефанов Симеонов
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема:
“Изпитване на мeтоди за ранно отбиване на агнета от породи за мляко и системи за храненето им”– Автореферат с автор ас. Мирослав Стефанов Симеонов, докторант на самостоятелна подготовка към Институт по фуражните култури, Плевен, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”, от професионално направление ш. 6.3. „Животновъдство”.
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф., д-р Лазар Костадинов Козелов – Рецензия
Доц., д-р Йорданка Андреева Найденова – Рецензия
Проф. дсн Атанас Петров Кирилов – Становище
Проф., д-р Николай Александров Тодоров – Становище
Доц., д-р Тодор Колев Желязков – Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 22.03.2013 г. (петък) от 10:30 часа в заседателната зала на Институт по фуражните култури, Плевен

08.10.2012 г. Ирена Аспарухова Голубинова
Предстои публична защита на дисертационен труд на тема:
“Проучване на възможностите за обогатяване на генетичното разнообразие при суданската трева (Sorghum sudanense (Piper) Stapf.) чрез индуциране на мутации с гама–лъчи” – Автореферат с автор гл.ас. Ирена Аспарухова Голубинова, задочен докторант към Институт по фуражните култури-Плевен, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, от професионално направление ш.6.1. „Растениевъдство”.
НАУЧНО ЖУРИ:
Проф., дсн Димитър Дойнов Генчев – Рецензия
Доц., д-р Даниела Върбанова Кертикова – Рецензия
Проф. дбн Костадин Иванов Гечев – Становище
Доц., д-р Анелия Илиева Кътова – Становище
Доц., д-р Миладин Недков Генов – Становище
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 07.11.2012 (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на Институт по фуражните култури, Плевен

16.05.2012 г.
ПРОЦЕДУРА за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“
Професионално направление: Растениевъдство, ш.6.1.
Научна специалност: Растениевъдство, ш.04.01.14.
КАНДИДАТ: гл.ас. д-р Наталия Георгиева Анастасова
Резюмета
Авторска справка за приносите
НАУЧНО ЖУРИ:
1. Акад. Атанас Иванов Атанасов – Рецензия
2. Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев – Рецензия
3. Проф. дсн Дияна Лилова Светлева – Становище
4. Проф. дсн Кирил Николов Христов – Становище
5. Доц. д-р Мима Миркова Илчовска – Становище
6. Доц. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин – Становище
7. Доц. д-р Вилиана Маринова Василева – Становище

17.04.2012 г.
ПРОЦЕДУРА за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“
Професионално направление: Растителна защита, ш.6.2.
Научна специалност: Растителна защита – ентомология, ш.04.01.10.
КАНДИДАТ: гл.ас. д-р Ивелина Миткова Николова
Резюмета Авторска справка за приносите
НАУЧНО ЖУРИ:
1. Проф. дсн Рада Георгиева Ангелова – Рецензия
2. Доц. д-р Христина Тодорова Кръстева – Рецензия
3. Проф. дсн Антония Влаева Матеева-Радева – Становище
4. Проф. дсн Ангел Филипов Харизанов – Становище
5. Проф. дсн Иванка Николова Лечева – Становище
6. Доц. д-р доц. д-р Ньонка Въчкова Велчева – Становище
7. Доц. д-р Евдокия Михайлова Станева – Становище

10.04.2012 г.
ПРОЦЕДУРА за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“
Професионално направление: Животновъдство, ш.6.3.
Научна специалност: Хранене на селскостопанскитe животни и технология на фуражите, ш.04.02.04.
КАНДИДАТ: Доц. дсн Атанас Петров Кирилов
Резюмета
Авторска справка за приносите
НАУЧНО ЖУРИ:
1. Проф. д-р Николай Александров Тодоров – Рецензия
2. Проф. д-р Трифон Стефанов Дарджонов – Рецензия
3. Доц. д-р Мариана Александрова Петкова – Рецензия
4. Проф. дсн Христо Йорданов Станчев – Становище
5. Проф. дсн Беро Маринов Радев – Становище
6. Доц. д-р Йорданка Андреева Найденова – Становище
7. Доц. д-р Лазар Костадинов Козелов – Становище

Институт по фуражните култури – Плевен към Селскостопанската академия обявява конкурс за:
1. „ДОЦЕНТ“ в професионално направление „6.1. Растениевъдство“, по научна специалност „Растениевъдство“, със срок 2 месеца след обнародване на обявата в Държавен вестник.
Документи за участие в конкурса се представят в Институт по фуражните култури – Плевен, ул. Ген. Вл. Вазов 89, тел. 064 805882. Обявата е публикувана в ДВ бр.8/27.01.2012г.

Институт по фуражните култури – Плевен към Селскостопанската академия обявява конкурси за:
1. „ПРОФЕСОР”, в професионално направление „6.3. Животновъдство“, по научна специалност „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите, шифър 04.02.04.“, със срок 3 месеца след обнародване на обявата в Държавен вестник.
2. „ДОЦЕНТ”, в професионално направление „6.2. Растителна защита“, по научна специалност „Растителна защита – ентомология, шифър 04.01.10.“, със срок 2 месеца след обнародване на обявата в Държавен вестник.
Документи за участие в конкурсите се представят в Институт по фуражните култури – Плевен, ул.”Ген. Вл.Вазов” 89, тел. 064 805882. Обявата е публикувана в ДВ бр.93/25.11.2011г.

Comments are disabled.